தரம் 11 - விஞ்ஞானம்

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 6.1 மனிதனின் உணவு செயன்முறை

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 6.2 சுவாசசெயன்முறைகள் Part I

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 6.2 சுவாசசெயன்முறைகள் Part II

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 10 / 11 சோடியம்

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 6 மனித குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி Part I

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 6 மனித குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி Part II

shadow

Science Grade 11 Unit 6.1 Digestive system Part I

shadow

Science Grade 11 Unit 6.1 Digestive system Part II

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 மனிதனின் இயைபாக்கமும் ஓர்சீர்த்திட நிலையும் Part I

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 மனிதனின் இயைபாக்கமும் ஓர்சீர்த்திட நிலையும் Part II

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 10 / 11 குளோரின்

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 6.3 மனிதனின் கழிவற்றும் தொகுதி Part I

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 6.3 மனிதனின் கழிவற்றும் தொகுதி Part II

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 6.3 மனிதனின் கழிவற்றும் தொகுதி Part III

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 7.1 அமிலம்

shadow

விஞ்ஞானம் தரம் 11 அலகு 7.1 மூலம்

shadow
Total Page Visits: 3630 - Today Page Visits: 2