தரம் 11 - வரலாறு

வரலாறு தரம் 11 அலகு 4 பிரித்தானியர் ஆட்சியில் இலங்கையில் அரசியல் மாற்றம் Part I

shadow

வரலாறு தரம் 11 அலகு 4 பிரித்தானியர் ஆட்சியில் இலங்கையில் அரசியல் மாற்றம் Part II

shadow

வரலாறு தரம் 11 அலகு 5 பிரிதித்தானியர் ஆட்சியின் கீ்ழ் சமூக, பொருளாதார மாற்றங்கள்

shadow
Total Page Visits: 2210 - Today Page Visits: 1