தரம் 11 - தொகுதிப்பாடம் 3

ICT | தரம் 11 அலகு 1 செய்நிரல் விருத்தி Part I

shadow

ICT | தரம் 11 அலகு 1 செய்நிரல் விருத்தி Part II

shadow

விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் |தரம் 11 உணவு பழுதடைதல்

shadow

விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் தரம் 11 உணவு நற்காப்பு

shadow

விவசாயம் தரம் 11 அலகு 5 மனித போசணை Part II

shadow

விவசாயம் தரம் 11 அலகு 5 மனித போசணை Part I

shadow
Total Page Visits: 1395 - Today Page Visits: 1